ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 3/7/2017

ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΕΔ/ΕΠΟ

Από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. ανακοινώνονται τα κάτωθι σχετικά με τα σεμινάρια προεπιλογής διαιτητών, βοηθών διαιτητών, παρατηρητών και εκπαιδευτών αγωνιστικής περιόδου 2017-2018:

  1. Το σεμινάριο για τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητές

και εκπαιδευτές όλων των κατηγοριών των Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας και Πρέβεζας/Λευκάδας θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στο ξενοδοχείο EPIRUS PALACE HOTEL στις 03.07.2017.

-I- Ώρα προσέλευσης: 08.45 (ΕΠΣ: Άρτας, Θεσπρωτίας και

Πρέβεζας/Λευκάδας)


λ- Ώρα προσέλευσης: 09.45 (ΕΠΣ: Αιτωλοακαρνανίας και Κέρκυρας)

Σημειώσεις:

  • Για περισσότερες πληροφορίες, συνημμένο θα βρείτε το ενιαίο

αναλυτικό πρόγραμμα.

  • Στα παραπάνω σεμινάρια θα συμμετάσχουν :

-Οι διαιτητές (άνδρες - γυναίκες) 1ης, 2ης, 3ης και 4ης κατηγορίας -Οι βοηθοί διαιτητές (άνδρες- γυναίκες) 1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας.

-Οι παρατηρητές 1ης, 2ης, 3ης και 4ης κατηγορίας καθώς και οι νέοι υποψήφιοι παρατηρητές.

-Οι εκπαιδευτές όλων των κατηγοριών καθώς και οι νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές.

• Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή στα σεμινάρια προεπιλογής απαιτείται:

>     Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας να προσκομίσουν υποχρεωτικά κατά την προσέλευση τους αντίγραφο ποινικού μητρώου.

>     Οι νέοι υποψήφιοι παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας να προσκομίσουν επιπρόσθετα και πιστοποιητικό γέννησης.

>     Οι παρατηρητές και εκπαιδευτές να προσκομίσουν υποχρεωτικά: αντίγραφο ποινικού μητρώου, το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου καθώς και αντίγραφο τίτλου σπουδών, το οποίο να έχει εκδοθεί πρόσφατα από τη σχολή αποφοίτησης τους και μόνο (π.χ. εξατάξιο γυμνάσιο, λύκειο ή άλλη ισότιμη σχολή, πανεπιστήμιο κ.ο.κ.). Οι κατέχοντες τίτλο σπουδών ισότιμης σχολής θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα.

>     Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές όλων των κατηγοριών να προσκομίσουν πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις.

>     Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές όλων των κατηγοριών να προσκομίσουν πρόσφατη οφθαλμολογική εξέταση από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις (οπτικής οξύτητας-αντίληψης χρωμάτων).

• Επίσης:

> Αιτήματα για συμμετοχή σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή που έχει καθορισθεί για τον καθένα θα γίνουν δεκτά μονάχα εάν συντρέχει ιδιαίτερα σημαντικός λόγος.


> Τα αγωνιστικά τεστ θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων σε ημερομηνίες που θα καθορισθούν μελλοντικά.

 

 

 

Συ μμετέχοντες

Διαιτητές, Βοηθοί διαιτητές, Παρατηρητές και Εκπαιδευτές

Ξενοδοχείο:

(σύμφωνα με την ανακοίνωση)

Ενδυμασία: Casual

Ώρα

Δραστη ριότητες

Σημειώσεις

08.45

Προσέλευση

(σύμφωνα με την ανακοίνωση)

Γραμματεία ΚΕΔ/ΕΠΟ

09.45

Προσέλευση

(σύμφωνα με την ανακοίνωση)

Γραμματεία ΚΕΔ/ΕΠΟ

 

 

 

11.15

Γραπτές εξετάσεις (Ομάδα 1)

Όλοι οι συμμετέχοντες

12.30

Γραπτές εξετάσεις (Ομάδα 2)

 

 

 

 

13.45

Αναχώρηση διαιτητών & βοηθών

Εκτός των Διαιτητών Γ' Εθνικής

 

 

 

14.00

Video test

Παρατηρητές & Εκπαιδευτές

 

 

 

 

 

 

14.30

Γεύμα

Παρατηρητές & Εκπαιδευτές

 

 

 

 

 

 

14.30

Συνέντευξη

Διαιτητές Γ' Εθνικής

 

 

 

 

 

 

15.30

Παρακολούθηση αγώνα σε DVD

Παρατηρητές

 

 

 

 

 

 

16.30

Γραπτή ανάπτυξη φάσεων

Εκπαιδευτές

 

 

 

17.30

Λήξη σεμιναρίου - Αναχώρηση

 

12/06/2017